„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е основана през 2003 год.

Дружеството е с ограничена отговорност с управители – Люцкан Мартинов Топалов и Иво Кирилов Илиев.

Наша основна дейност е полагането на:

 • Фасадни топлоизолационни системи;
 • Машинни гипсови мазилки;
 • Настилки и облицовки;
 • Груб строеж ниско строителство.

Към нашите партньори ние отговаряме с високи стандарти за качество напродукта – от качеството на използваните материали, естетичния вид на сградите, до професионалното изпълнение.

За удовлетвореността на нашите клиенти, ние сме изградили принципи на:

 • Коректност към поетите ангажименти;
 • Стегната система за управление;
 • Изпълнение в срок;
 • Качествено изпълнение.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е член на Строителна камара.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е една от първите фирми членове на Националната Занаятчийска Камара, с издаден сертификат за Занаятчийско предприятие.

Ние инвестираме в обучението на своите кадри, за своите бъдещи обекти. Със статута си на Занаятчийско предприятие издаваме майсторски свидетелства.

Днес компанията ни разполага с необходимия потенциал от отлично подготвен екип от професионалисти – качествени ръководители, финансови и технически ресурси, кадри с опит и добра квалификация.

Следим новостите на пазара за ново и модерно строителство. В работата си използваме съвременни технологии, като влагаме материали с доказани високи качества.

Всички обекти изпълнени от „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД са доказателство за високия професионализъм в полагането на фасадните топлоизолационни системи, машинните гипсови мазилки и различните видове настилки и облицовки.

Компанията ни е успешно развиваща се, изпълняваме обекти в национален мащаб. Целите които сме си поставили са да бъдем една от водещите фирми в България, за топлоизолационни системи.

 

 

divider

 

 

ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

 

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е насочена към клиента организация, която залага постигането на успех чрез изпълнението на услуги, съответстващи на изискванията и очакванията на нашите клиенти. „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД определя като своя основна цел ефективното изграждане на обекти при съответствие с изискванията за здраве и безопасност и правилно управлявана околна среда под общото мото: НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАШИЯ КОМФОРТ „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД приема своите служители като основен и най-важен ресурс. За това се залага развитието на активната комуникация между отделните нива на дружеството и с всички заинтересовани страни по изпълняваните дейности чрез максимално приобщаване и достъпност на стратегията на управление. За това „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД осигурява служителите да познават и разбират политиката на компанията, да познават своите ангажименти по нейното изпълнение.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД поддържа актуална своята политика на базата на периодично оценяваното състояние на постигнатите резултати в управлението на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД изпълнява тези свои базови насоки в управлението чрез:

 • Изграждане на бизнес отношения основаващи се на морални ценности;
 • Стремеж към създаване репутация на почтен, компетентен и професионален партньор;
 • Съблюдаване нормативната уредба, действаща на територията на Р.България;
 • Пълна ангажираност на ръководния и изпълнителския персонал за прецизност и отговорност при изпълнение на изискванията на договорите с клиенти и непрекъснато подобряване ефективността на системата за управление;
 • Предлагане на конкурентна продукция и услуги която максимално да задоволява изискванията на клиентите;
 • Цялостен преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с условията на динамичната среда, в която фирмата се развива;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, както и на приложимите законови и други изисквания, които се отнасят до дефинираните аспекти на околната среда и рисковете при работа;
 • Подходящо подбран квалифициран и опитен персонал, мотивиран за развитие и усъвършенстване на Интегрираната система за управление;
 • Установяване и отстраняване на отклоненията от изискванията и причините за тяхната поява с цел тяхната превенция;
 • Съответстващо управление на източниците на замърсяване с цел минимизиране и предотвратяване на замърсяванията;
 • Осигуряване на контролирани и подобрявани условия, които позволяват предотвратяването на нараняванията и заболяванията на работниците и служителите;
 • Периодично преглеждане и оценяване на влиянието на дейностите върху околната среда и определяне на съответстващи общи и конкретни цели;
 • Активна комуникация с външните и вътрешните заинтересовани страни с цел осъзнаване на значението на тяхната лична отговорност за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Контрол на всеки етап от реализацията на строителните и производствените дейности.

Съответствието на изпълняваните дейности е общ ангажимент във „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД, с което се свързва и отговорността на всеки един от служителите. Висшето ръководство на организацията напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. В подкрепа на поетите ангажименти, ние се задължаваме да:

 • Създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, повишаване на квалификацията и компетентността, спазване на изискванията за охрана на труда, опазване на околната среда, съпричастност към качеството на извършваната работа;
 • Приемаме задачи за изпълнение, които могат да бъдат компетентно и професионално завършени;
 • Контролираме действието на системата за управление и нейните отделни елементи, като своевременно отстраняваме откритите проблеми.

Всеки служител на „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е ангажиран на тази база да дава личния си принос за изпълнение на настоящата политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд, и околна среда.

 

 

divider

 

 

СЕРТИФИКАТИ

 

 sert1sert2sert3

 

 

divider

 

 

ДИПЛОМИ

 sv1sv2ud1ud2

 udost

 

 

divider