ЗА ФИРМАТА


„Ливекс строй” ООД е основана през 2003 год.

Дружеството е с ограничена отговорност с управители –
Люцкан Мартинов Топалов и Иво Кирилов Илиев.

„Ливекс строй” ООД е наследник на „Лювенис - 95”

Наша основна дейност е полагането на:
- Фасадни топлоизолационни системи
- Машинни гипсови мазилки
- Настилки и облицовки
- Груб строеж ниско строителство

Към нашите партньори ние отговаряме с високи стандарти за качество напродукта – от качеството на използваните материали, естетичния вид на сградите, до професионалното изпълнение.

За удовлетвореността на нашите клиенти, ние сме изградили принципи на:
- Коректност към поетите ангажименти
- Стегната система за управление
- Изпълнение в срок
- Качествено изпълнение

„Ливекс строй” ООД е член на Строителна камара.
„Ливекс строй” ООД е една от първите фирми членове на Националната Занаятчийска Камара, с издаден сертификат за Занаятчийско предприятие.

Ние инвестираме в обучението на своите кадри, за своите бъдещи обекти. Със статута си на Занаятчийско предприятие издаваме майсторски свидетелства.

Днес компанията ни разполага с необходимия потенциал от отлично подготвен екип от професионалисти – качествени ръководители, финансови и технически ресурси, кадри с опит и добра квалификация.

Следим новостите на пазара за ново и модерно строителство. В работата си използваме съвременни технологии, като влагаме материали с доказани високи качества.

Всички обекти изпълнени от „Ливекс строй” ООД са доказателство за високия професионализъм в полагането на фасадните топлоизолационни системи, машинните гипсови мазилки и различните видове настилки и облицовки.

Компанията ни е успешно развиваща се, изпълняваме обекти в национален мащаб. Целите които сме си поставили са да бъдем една от водещите фирми в България, за топлоизолационни системи.ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО,
ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ


„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е насочена към клиента организация, която залага постигането на успех чрез изпълнението на услуги, съответстващи на изискванията и очакванията на нашите клиенти. „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД определя като своя основна цел ефективното изграждане на обекти при съответствие с изискванията за здраве и безопасност и правилно управлявана околна среда под общото мото: НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАШИЯ КОМФОРТ „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД приема своите служители като основен и най-важен ресурс. За това се залага развитието на активната комуникация между отделните нива на дружеството и с всички заинтересовани страни по изпълняваните дейности чрез максимално приобщаване и достъпност на стратегията на управление. За това „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД осигурява служителите да познават и разбират политиката на компанията, да познават своите ангажименти по нейното изпълнение.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД поддържа актуална своята политика на базата на периодично оценяваното състояние на постигнатите резултати в управлението на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

„ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД изпълнява тези свои базови насоки в управлението чрез:
- Изграждане на бизнес отношения основаващи се на морални ценности;
- Стремеж към създаване репутация на почтен, компетентен и
  професионален партньор;
- Съблюдаване нормативната уредба, действаща на територията на
  Р.България;
- Пълна ангажираност на ръководния и изпълнителския персонал за
  прецизност и отговорност при изпълнение на изискванията на
  договорите с клиенти и непрекъснато подобряване ефективността на
  системата за управление;
- Предлагане на конкурентна продукция и услуги която максимално да
  задоволява изискванията на клиентите;
- Цялостен преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на
  Интегрираната система за управление в съответствие с условията на
  динамичната среда, в която фирмата се развива;
- Поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за
  управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; BS
  OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, както и на приложимите законови
  и други изисквания, които се отнасят до дефинираните аспекти на
  околната среда и рисковете при работа;
- Подходящо подбран квалифициран и опитен персонал, мотивиран за
  развитие и усъвършенстване на Интегрираната система за управление;
- Установяване и отстраняване на отклоненията от изискванията и
  причините за тяхната поява с цел тяхната превенция;
- Съответстващо управление на източниците на замърсяване с цел
  минимизиране и предотвратяване на замърсяванията;
- Осигуряване на контролирани и подобрявани условия, които позволяват
  предотвратяването на нараняванията и заболяванията на работниците и
  служителите;
- Периодично преглеждане и оценяване на влиянието на дейностите
  върху околната среда и определяне на съответстващи общи и
  конкретни цели;
- Активна комуникация с външните и вътрешните заинтересовани страни с
  цел осъзнаване на значението на тяхната лична отговорност за
  осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
- Контрол на всеки етап от реализацията на строителните и
  производствените дейности.

Съответствието на изпълняваните дейности е общ ангажимент във „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД, с което се свързва и отговорността на всеки един от служителите. Висшето ръководство на организацията напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. В подкрепа на поетите ангажименти, ние се задължаваме да:
- Създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите
  служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна
  работа, повишаване на квалификацията и компетентността, спазване на
  изискванията за охрана на труда, опазване на околната среда,
  съпричастност към качеството на извършваната работа;
- Приемаме задачи за изпълнение, които могат да бъдат компетентно и
  професионално завършени;
- Контролираме действието на системата за управление и нейните
  отделни елементи, като своевременно отстраняваме откритите
  проблеми.

Всеки служител на „ЛИВЕКС СТРОЙ” ООД е ангажиран на тази база да дава личния си принос за изпълнение на настоящата политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд, и околна среда.СЕРТИФИКАТИ
ДИПЛОМИ
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
за фирмата референции обекти партньори контакти
web design - ENA OOD 2007